KLAUZULA INFORMACYJNA DLA WNIOSKUJĄCYCH W TRYBIE DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

         

 

 

 

 

 

KOMENDA POWIATOWA POLICJI

w LIDZBARKU WARMIŃSKIM

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA WNIOSKUJĄCYCH W TRYBIE DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
informuję, jak niżej:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy
  Policji w Lidzbarku Warmińskim z siedzibą przy ul. Warmińskiej 8, 11-100 Lidzbark Warmiński

 2. Zgodnie z art. 37 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Komendant Powiatowy Policji w Lidzbarku Warmińskim wyznaczył w podległej jednostce inspektora ochrony danych, kontakt: ul. Warmińska 8, 11-100 Lidzbark Warmiński tel. 47-732-72-27, faks 47-732-72-15, e-mail: iod.kpp@lidzbark-warm.ol.policja.gov.pl.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o dostęp do informacji publicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz e ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych
  oraz przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

 4. Dane przez Panią/Pana udostępnione mogą być przekazane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 5. Dane przez Panią/Pana udostępnione nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wniosku oraz przechowywane przez okres wskazany w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Zarządzenia Nr 93 Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji.

 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących regulacji prawnych, jednak konsekwencją odmowy podania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji wniosku.

 10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Powrót na górę strony