Deklaracja dostępności strony internetowej

Deklaracja dostępności strony podmiotowej Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim

Komenda Powiatowa Policji w Lidzbarku Warmińskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim – https://lidzbark-warminski.policja.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 24.09.2020

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 21.12.2022

Strona internetowa https://lidzbark-warminski.policja.gov.pl jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Brak etykiet lub instrukcji - 1 przypadek

Niekompatybilność – nazwa, rola, wartość – 4 przypadków

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa https://lidzbark-warminski.policja.gov.pl spełnia wymagania w 98,43 %.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Bartoszem Ruszczyk pod nr telefonu 47 732 72 82, e-mail: bartosz.ruszczyk@lidzbark-warm.ol.policja.gov.pl

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej na stronie podmiotowej oraz żądania zapewnienia dostępności należy kierować pod nr 47 732 7264, e-mail: beata.szydlowska@lidzbark-warm.ol.policja.gov.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

 

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Policji w Lidzbarku Warmińskim

ul. Warmińska 8

11-100 Lidzbark Warmiński

 

Parking przy budynku Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim znajduje się od ulicy Warmińskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 513. Siedziba oznaczona jest tablicą z numerem i nazwą ulicy na rogu budynku i napisem „Policja”. Napis – nazwa Komenda Powiatowa Policji w Lidzbarku Warmińskim umieszczonym nad wejściem głównym do budynku.

 

Do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazd wraz z poręczami dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. W holu głównym, po prawej stronie, znajduje się punkt kontroli dostępu. Policjanci punktu kontroli dostępu nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Na ścianie naprzeciwko punktu kontroli dostępu znajduje się mikrofon z głośnikiem, z którego można skorzystać, aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci poruszają się po terenie Komendy Powiatowej Policji w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (czyli osoby wprowadzającej). Przejście z punktu kontroli dostępu do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami z kontrolą dostępu, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody z holu. Brak jest platformy przyschodowej.

W budynku nie ma windy.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, po prawej stronie patrząc od wejścia do budynku oraz znajduje się też toaleta przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku w skrzydle-korytarzu po lewej stronie patrząc od wejścia do budynku. Mogą ograniczać do niej dostęp drzwi z kontrolą dostępu, o czym w takim przypadku należy poinformować policjnata punktu kontroli dostępu.

Przed budynkiem, na parkingu wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Komunikacja dla osób niesłyszących: http://lidzbark-warminski.policja.gov.pl/o10/kontakt/komunikacja-z-osobami-n/72992,KOMUNIKACJA-Z-OSOBAMI-NIESLYSZACY MI.html .

Na teren Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności architektonicznej, prosimy o kontakt z Policjantem dyżurnym, tel. 47 732 72 00, e-mail:dyzurny@lidzbark-warm.ol.policja.gov.pl

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem ds. dostępności w KPP w Lidzbarku Warmińskim sierż. szt. Beatą Szydłowską tel. 47 732 72 64, e-mail:beata.szydlowska@lidzbark-warm.ol.policja.gov.pl

 

Powrót na górę strony